Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.01.2019 23:41:48 

Církev československá husitská - Kutná Hora

Liturgie

  

První liturgie Církve československé husitské

(podle patriarchy Karla Farského)

 

D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění)

PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou

Věřící ze shromážděné obce

Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš, co jsem a co dělám. Ty vidíš do mého srdce. Přicházím k tobě z denní práce a starostí, se svými touhami a zklamáními, se vším, co mne tíží. Se mnou přicházejí mé sestry a moji bratři, kteří jsou na tom stejně jako já. Pane, přijď do tohoto našeho shromáždění a pomoz nám. Ať slyšíme, co nám všem říkáš! Promluv svým slovem do našeho svědomí. Učiň, abychom poznali tvou vůli. Přijmi mne i moje bližní u svého prostřeného stolu spásy. Nasyť nás nebeským chlebem života a napoj vínem své milostivé oběti, kterou jsi mne a nás všechny zachránil před věčnou smrtí. Pomoz i tomu z nás, kdo dnes bude zvěstovat tvé slovo a vysluhovat tvou svátost. Ať tuto službu koná poslušně a věrně. Pane, smiluj se nade mnou! Pane, smiluj se nad námi! Amen.

Dobrotivý Bože! Přicházím do společenství kolem stolu tvého Syna. Věřím, že on sám nás zve ke své hostině. Pokorně tě v této chvíli prosím: Očisti mě svou láskou od všech vin a hříchů. Otevři můj sluch, abych dobře slyšel(a) zavolání tvého slova. Otevři můj zrak, abych v tomto společenství v každém poznal(a) sestru nebo bratra. Obnov mé srdce, abych v dobrotě směl(a) přijmout chléb i kalich s vínem a tak posílen(a) mohl(a) tobě i bližním sloužit po všechny dny svého života. Amen.

 

ÚVOD K BOHOSLUŽBĚ

 

 

 

ÚVODNÍ PÍSEŇ

 

D: Milost Pána Ježíše Krista (†) a láska Boží a účastenství Ducha svatého buď se všemi vámi.

O: I s tebou Hospodin.

D: Blahoslaveno buď, ó Bože, království tvé v nás a mezi námi po věky věků.

O: Bůh v nás a my v Bohu.

D: Bože věčný, rty i srdce naše otevři -

O: neboť duch náš touží povznésti se k tobě v zbožné modlitbě, -

D: upřímně se tobě z hříchů vyznat a vin svých.

O: Tobě prosby přednést, chválu vzdát i vroucí dík.

D: Bože dobrý, proto k upřímnosti probuď duše naše, -

O: aby duch náš viny prost povznesl se k tobě obětí čistou.

 

          DOZNÁNÍ HŘÍCHŮ A VIN

 

Duchovní vyzve ke chvíli ticha a vnitřní zpovědi.

 O-D: Bože, Otče předobrý! Tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto máme žít podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný. My však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého tvoření, tobě k necti, bližním svým i sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým a ze srdce ji litujíce prosíme tě: Odpusť nám a sílu poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království.

D: Hospodine, z hloubi srdce litujeme, že provinili jsme se před tebou.

O: Odpusť nám a v našem úsilí o nápravu nás posiluj.

D: Račiž rozjasniti tvář svou nad námi, -

O: aby záře lásky tvé a pravdy tvé nám opět zradostnila život náš -

D: a my s tebou usmířeni s radostí se věnovali dílu tvému -

O: v síle tvé a s tebou, Hospodine.

 

           ZASLÍBENÍ BOŽÍHO ODPUŠTĚNÍ

 

PÍSEŇ

 

      MODLITBY

                                                                                           

                                                                                               Vstup

 

Úvodní biblický text čte duchovné nebo někdo ze shromáždění

 

   TUŽBY

 

D: S myslí mírnou a pokornou modleme se k Hospodinu!

O: Kyrie eleison

D: Za mír všech národů, za svornou práci všech církví i všech lidí dobré vůle, za pokoj, spravedlnost a svornost v naší vlasti, za sbratření všeho lidstva modleme se k Hospodinu.

O: Gospodi pomiluj.

D: Abychom všichni povinnosti k rodinám, obcím, státu a společenství v Duchu Kristově denně konali, modleme se k Hospodinu.

O: Smiluj se, Hospodine

Při zvláštních příležitostech se v odpovědích přidává:

O: Na mnohá léta, mnohá léta, na mnohá léta.

Nebo:

O: Věčná mu (jí, jim) paměť, Boží paměť, věčná mu (jí, jim) paměť!

 

SBOROVÉ MODLITBY A PŘÍMLUVY

 

Na jednotlivé modlitby a přímluvy obec odpovídá zpěvem, případně jen slovně:

O: Smiluj se, Hospodine.

D: Přispěj nám, sílu dej a v dobrém nás zachovej, svatý Bože, svou milostí. Pane Bože náš, tvoje moc je nevyslovitelná a milosti síla nevypravitelná, ty sám podle řádu lásky své shlédni na nás v tomto našem sboru, prokaž nám štědrou milost svou a požehnej dědictví svému. Neboť tobě jen náleží veškerá čest i sláva, Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků.

O: A mír a pokoj lidem dobré vůle na zemi.

 

ZVĚSTOVÁNÍ

 

   MODLITBA PŘED ČTENÍM ZE SVATÝCH PÍSEM

 

Duchovní nebo někdo z přítomných čte druhý biblický text

 

BLAHOSLAVENSTVÍ

 

V mezidobí a v době vánoční

 

D: Blahoslavení skromní duchem, neboť jejich je království Boží.

D-O: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha vidět budou.

D: Blahoslavení lidé tiší, neboť oni světem vládnout budou.

D-O: Vy radujte se a veselte, neboť v nebi máte odměnu svou.

 

V čase postu, utrpení a umučení Páně

 

D: Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.

D-O: Blaze těm, jimž křivda se děje, neboť jejich je království Boží.

D: Blaze, jimž svět proto zlořečí, že se rozhodli jíti za Kristem.

D-O: Vy radujte se a veselte, neboť v nebi máte odměnu svou.

 

V čase vzkříšení a zjevování Páně a v době svatodušní

 

D: Blahoslavení milosrdní, neboť oni také milosrdenství dojdou.

D-O: Blaze těm, kdo žízní po pravdě, neboť jejich touha přec bude ukojena.

D: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni jistě dětmi Božími již jsou.

D-O: Proto radujte se a těšte, neboť nebe v duši vaší bude odměnou.

 

                                                                                    EVANGELIUM

 

D: Slovo Boží. (Obec povstane)

O: Zbožně je vyslechněme

D: Pokoj vám!

O: I duchu tvému.

D: Čtení svatého evangelia podle sepsání Matoušova (Markova, Lukášova, Janova).

O: Sláva Bohu v Kristu!

 

Duchovní čte text z evangelia

O: Za tvé slovo, Bože, dík. (Obec usedne)

 

      PROMLUVA - KÁZÁNÍ

                                                                                   

                                                                                         VYZNÁNÍ VÍRY

 

Velké vyznání víry CČSH

 

O-D: Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat. Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se!

 

Vyznání víry při katechezi

O-D: Věříme v Boha, který jako věčná Pravda a Láska je Tvůrcem všeho. Věříme, že Bůh v Ježíši Kristu, Synu svém nejmilejším, sebe nám zjevuje a skrze Ducha Kristova k sobě nás vede. Věříme v život dokonalý, který zde na zemi začíná a v Bohu své naplnění má.

(příležitostně užívá se v CČSH i Apoštolské nebo Nicejsko-cařihradské vyznání)

                                                                            

                                                                                          PÍSEŇ

                                                                                    

                                                                                      OBĚTOVÁNÍ

 Biblický text k obětování.

 Zde je možno zařadit bohoslužebnou sbírku. Během sbírky varhanní preludium

 D: V míru a pokoji podejme srdce svá Bohu v oběť svatou -

O: na usmířenou a v oběť chvály. Modlitba duchovního

O: Amen.

 CHVALOZPĚV

 

D: Vzhůru srdce -

O: zvedněme k Hospodinu.

D: Píseň díků pějme Hospodinu, Bohu svému.

O: Důstojno a správno jest.

Chvalozpěvná modlitba duchovního se mění podle církevního roku nebo příležitosti a následuje hned zpěv:

 O-D: Svatý, svatý, svatý Hospodine zástupů. Plná jsou nebesa i všecka země tvé slávy. Sláva ti na výsostech! Ale požehnaný též, jenž přichází tu k nám tvým jménem. Sláva ti, sláva ti na výsostech.

 

ZPŘÍTOMNĚNÍ JEŽÍŠE KRISTA

 

DĚKOVNÁ (EUCHARISTICKÁ) MODLITBA

 

USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ

 

Obec povstane

 

D: Pán Ježíš seděl s apoštoly svými naposled a své dílo lidstvu zpřítomnit chtěl pro věky budoucí. Vzal chléb, děkoval za něj, lámal a rozdával jim jej: Vezměte a jezte z něho všichni. Toto je tělo mé, které dává se za vás. Pak i kalich s vínem po večeři vzal, aby zůstavil nám smysl životního utrpení a v srdce vštípil přesvědčení, že se má člověk jeden druhému obětovat a pít z kalicha života sladké i trpké, příjemné i odporné. S požehnáním jim z něho dával pít: Tento kalich je ta nová smlouva v krvi mé, která se vylévá za vás. To čiňte na mou památku.

O: Amen. Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tam já, tam já jsem vprostřed nich.

 

Chvíle ticha

 

 

D: Kristus vprostřed nás!

O: S námi je a provždy bude!                                   

                                                                                                                      

                                                                                                                         Chvíle ticha

 

                                                                                          Obec usedne

                                                                                            

                                                                                             PÍSEŇ

 

MODLITBY ZA SJEDNOCENÍ CÍRKVE S PÁNEM

 

PROSBY ZA DUCHA SVATÉHO

 

MODLITBA PÁNĚ

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

 

LÁMÁNÍ CHLEBA

 

D: Chléb živý, Bože -

O: dals nám v Ježíši Kristu, Pánu našem.

D: K slávě a k naší spáse láme se nám zaslíbený ten chléb nebeský, svatý dar všem dětem Božím daný; provždy je přijímán a neubývá nikdy, a posvěcuje ty, kdo jej přijímají. Pokoj Páně provždy s vámi!

O: I s duchem tvým.

 

                                                                                    MODLITBA

 

 

(variabilní)

poté třikrát:

O-D: Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše.

 

VÝZVA K PŘIJÍMÁNÍ

O-D: Požehnaný, jenž přichází k nám jménem Páně, Hospodin v něm sám tu zjevuje se nám.

 

PŘIJÍMÁNÍ

 K večeři páně přistupují pravidelně nebo občas účastníci bohoslužby; není-li tomu tak, přijímá pouze liturg.

 Prohlášení duchovního zakončené výzvou k vyznání

 O: Jsme živi, avšak již ne my. Žije v nás Kristus.

D: Amen.                             

                                                                                            Obec usedá

                                                                                              

                                                                                              PÍSEŇ

 

     MODLITBA PŘED POŽEHNÁNÍM

     

 POŽEHNÁNÍ

 

Obec povstane

D: Pán s vámi!

O: I s duchem tvým!

D: Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista (†) i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.

O: Po věky věků!

       Obec usedne

 

SBOROVÁ OZNÁMENÍ

(Ohlášení sbírky, pokud nebyla konána při obětování)

BIBLICKÝ TEXT NA CESTU

 

            ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ

 

 

TOPlist