Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.01.2019 23:41:48 

Církev československá husitská - Kutná Hora

Kdo jsme / Karel Farský

 

  " Ze všech stran jsi mi  

    Hospodine  štítem..."  

                                 Žalm 3:4 

 

                                                                                  

     
         
 
                                           
Církev československá  husitská  je společenstvím lidí, které spojuje snaha, navrátit se k Bohu cestou, kterou nám ukázal Ježíš z Nazareta,kterou hledaly a nalézaly prvokřesťanské obce a kterou šel i Mistr Jan Hus a dr. Karel Farský, zakladatel této církve.
  • CČSH se dává vést zvěstí Bible, z církevních tradic přijímá to, co je ve shodě s Písmem svatým.
  • CČSH byla vyhlášena 8. ledna 1920 a jejím prvním patriarchou byl ThDr. Karel Farský.
  • Základem církevního života jsou pravidelné nedělní bohoslužby s liturgií dr. K. Farského, zvěstování poselství biblického slova a zpřítomnění Krista  při společné večeři Páně.
  • Církev vysluhuje sedm svátostí: křest, biřmování, večeři Páně, pokání,  manželství,  útěchu nemocných a svěcení kněžstva.
  • Základními rysy je apostolicita, reformační charakter a presbyterní  zřízení s  episkopálními prvky, které vychází z obecného kněžství Kristova lidu.      
  • Úkolem církve je zajištění duchovní péče o děti, mládež a dospělé, koná pravidelné biblické hodiny, výuku náboženství, setkání, semináře, přípravy ke svátostem, letní tábory a další diecézní i celocírkevní programy, charitativní činnost, misie, poradenství... Zřizuje školy a vzdělávací instituty ( zuš Harmonie, MŠ Archa, Husův institut teologických studií,spolupracuje s HTF UK...) Duchovními jsou muži i ženy, duchovní  je vázán zpovědním tajemstvím. Duchovního lze požádat o pastorační rozhovor nebo soukromou zpověď.
  • Základním dokumentem, jímž se církev řídí je Ústava církve československé husitské, přijata v roce 2005 a prováděna Řádem duchovenské služby. V čele církve stojí Ústřední rada, složená ze zástupců všech diecézí - biskupové, představitel Husitské teologické fakulty a nejvyšší představitel církve patriarcha (volený na období sedmi let).
  • Charakteristickým rysem této církve je i spoluúčast laiků na jejím vedení. Každý stupeň církevní hierarchie (obec, diecéze, celocírkevní úroveň) má vedle personálních představitelů také shromáždění (Shromáždění obce, Diecézní shromáždění, Církevní sněm a Církevní zastupitelstvo jako dva zákonodárné orgány), správní orgán (rada starších, diecézní rada, ústřední rada) a také soudní a revizní orgány. Mezistupeň mezi církevní obcí a diecézí tvoří vikariáty.
  • Církev československá husitská vznikla pod názvem Církev československá se začala odštěpovat od římskokatolické církve o Vánocích 1919. Její vznik je spojen s politickými změnami po první světové válce. Roku 1971 se církev přejmenovala na Církev československou husitskou.
  • V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. Náboženskou obec spravuje farář a rada starších. Náboženské obce Církev československá husitská jsou rozděleny do šesti diecézí, se sídly v Praze Brně, Hradci Králové, Olomouci, Plzni a v Bratislavě. 
                                                                                   
 
                                                               
                                                                     
             
                         Karel Farský (26. července 1880 Škodějov u Semil – 12. června 1927 Praha) 
         Římskokatolický kněz a později zakladatel a první patriarcha Církve československé (1920)
 
 
 
TOPlist